Miljö och hållbarhet

Vi tar ansvar för de mänskliga rättigheterna, miljön och hållbar utveckling i de länder där vi verkar och där produkterna produceras.

Vi arbetar nära våra leverantörer och tror på ett långsiktigt samarbete. De leverantörer vi har idag har vi jobbat länge med och de vet hur BY Rydéns jobbar, vad vi kräver av dem som leverantör. Vi gör leverantörsuppföljningar årligen för att följa upp att de lagkrav och regler som finns efterföljs. Även i vårt dagliga arbete med leverantören kollas detta upp då vi besöker dem frekvent under året.

Vi följer FN’s konventioner vad det gäller de mänskliga rättigheterna och konventionerna gällande barnarbete och diskriminering gentemot kvinnor. FN’s fackorgan, ILO, där de grundläggande reglerna finns gällande arbetsrätt följs också.  www.manskligarattigheter.se är en hemsida som förklarar mer om de mänskliga rättigheterna i världen.

Vi är medlemmar i BSCI sedan 2013. Ett europeiskt samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden globalt. Tillsammans kan vi medlemmar påverka arbetsmiljön för de anställda hos medlemsföretagen. Vill du veta mer om BSCI och vårt arbete tillsammans med andra går det att läsa på www.amfori.org. 
 

BSCI.jpg

Direktiv och förordningar som By Rydéns följer:

RoHs – Syftar till att minska riskerna för människornas hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Reach – EU-förordning som gäller alla artiklar som importeras till EU. Framtagen för att förbätttra skyddet för människa och miljö mot kemiska ämnen
PoP’s – EU-förordning som förbjuder eller begränsar användning av långlivade organiska föroreningar i kemiska produkter och varor.

Vi följer även den nationella lagstiftningen såsom regler om kemikalier i Miljöbalken samt Kemikalieinspektionens föreskrifter. www.kemikalieinspektionen.se.

Vi som tillverkare tar producentansvar för återvinningen av artiklarna och även dess förpackningar som vi sätter på marknaden.
Det innebär att vi är medlemmar i Förpacknings- & tidningsinsamlingen i Sverige, fti.se. Det är de som ser till att det finns återvinningsstationer runt om i Sverige.
Vi är även medlemmar i  Elkretsen, de ser till att återvinningen av artiklar som innehåller el kan återvinnas.
Våra dotterbolag är även de medlemmar i olika återvinningsorganisationer i de länder de finns.

Socialt ansvarstagande – ett ständigt pågående arbete som vi, BY Rydéns, alltid kommer jobba med för hållbarhet i nuet och framtiden.